شیپ فایل کاربردی

فایل ها بر اساس آخرین و جدیدترین تقسیمات کشوری می باشد(سال ۱۳۹۳) جدول توصیفی به صورت فارسی می باشد(به منظور…

داده های بارندگی TRMM

این ماهواره ۲۷ نوامبر سال ۱۹۹۷ میلادی پرتاپ شدو در مدار قرار گرفت و از۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۰ توزیع داده…

مدل ارتفاعی ایران(DEM)

مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای، معرف تغییرات ارتفاعی زمین به صورت رقومی در وسعت های زیاد (حداقل ۱۰۰ کیلومتر…