بوشهر TRMM

تعداد داده ها = ۸۴ پیکسل(عدد)
فاصله تقریبی بین داده ها = ۲۵ کیلومتر
= در دست تهیه(بزودی اضافه میگردد)

داده های بارندگی ماهانه ۳B43

ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲۰۱۷ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
۲,۵۰۰ ریال – خرید
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۱۶
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۱۵ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۱۴ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر