خراسان جنوبی


داده های بارندگی ماهانه ۳B43

ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۰ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۱ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۲ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۳ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۴ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۵ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۶ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۷ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۸ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۰۹ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۱۰ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ماه ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوین
۲۰۱۱ ژویئه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر