::: تازهای منتشر در جی آی اس لنــد شده :::

 

اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان زنجان  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان چهارمحال بختیاری  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان بوشهر  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان هرمزگان  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان ایلام  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان اصفهان  ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان آذربایجان غربی  ۲۰۱۷


اضافه شدن DEM استان لرستان بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان زنجان بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان آذربایجان شرقی ۲۰۱۷


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان اردبیل ۲۰۱۷


اضافه شدن DEM استان کردستان بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان کرمانشاه بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان قزوین بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان کرمان ۲۰۱۶


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان کرمان ۲۰۱۷


اضافه شدن DEM استان آذربایجان شرقی بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان آذربایجان غربی بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان مازندران بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن DEM استان تهران بادقت کمتر از ۳۰ متر(۲۸  متر)


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان تهران ۲۰۱۶


اضافه شدن داده های بارندگی ماهانه TRMM برای استان تهران ۲۰۱۷


اضافه شدن شیپ فایل های تقسیمات شهرستانهای هر استان مطابق با آخرین تغییرات